benigno 8. aquino iii, sixth state of the nation addrem, jenigno july 27,2015 [delivered at the session hall of the house of | Question AI (2024)

Table of Contents
Question Answer Explanation
Home/Other/

Benigno 8. Aquino III, Sixth state of the Nation Addrem, Jenigno July 27,2015 [Delivered at the Session Hall of the House of Repreaentatives, Batasany Pambanas Complex, Quezon City, on duly 27,2015 ] Maraming salamat po. Maupo ho tayo lahat. Bago po ako magsimula, hihingi ako nu faumanhin, dahil hindi matin napawa ang tradisyonal na processional paiciramdam ra kasaluktuyan. Bine Presidente Jejomar Binay; mpa dating Pangalong Fidel Valdez Ramos at Joseph Ejercito Entrada: Senate President Franiclin Drilon at mga miyembro ng Senado; Speaker Feliciano Belmonte Jr. at mga miyembro ng Kamara de Representante; Chief Justice Maria Lourdes Sereno at ang ating mga mahintrado ng Korte Suprema; mga kagalang-galang na kagawud ng kalipunang diplomatiko; mga miyembro nig Gabinete; mga oplsyal ng lolaal na pamahalann; mga lasapi ng militar, pulis, at ibs pang kawani mula sa ating unipormadong hanay; mga kapwa ko nagseserbisyo sa tarumbayan; at sa aking mga Boss, ang mga minamahal kong kababayan, magandang hapon sa inyong lahat. Ito ang afcing ilcannim na SONA. Muli akong humaharap sa Kongreso at sa sambayanan upang iulat ang lagay ng atin pong bansa. Mahigit limang taon na ang lumilipas mula nang itinifil natin ang wang-wang, hindi lang sa kalsada, kundi sa buong lipunan; mula nang pormal tayong nanumpang labanan ang katiwalian upang masugpo ang kahirapan; at mula nang, natuto muling mangarap ang Pilipino, ang atin pong mga boss. Mga Boss, ito ang kuwento ng ating paglalakbay sa Daang Matuwid. Nito lang pong Biyernes, pinasinayaun natin ang Muntinlupa-Cavite Expressway, Una po ito sa nakapilang Public-Private Partnerships nn tayo ang nag-apruba, at sa ilalim ng administrasyon natin binuksan sa publiko. Sa atin pong mga sinundan: Halos magmakanwa ang pamahalaan sa pribadong sektor na lumahok sa mga proyekto. Ngayon sila na ans sumusuyo-dito nga po sa MCX, binayaran pa tayo ng premium na p925 miltion para sa pribilehiyong itayo ang imprastrukturang kailangan natin. Sa taas din ng kumpiyansa nilang kikita ang proyekto, sabi ng private proporient, libre na ang unang buwan ng toll sa MCX. Talaga nga pong napakalayo na ng ating narating. Para isakonteksto ito, mngbalik-turtaw tayo. Dinatnan natin ang taumbayang namanhid na sa walang humpay na alegasyon ng kasinumgalingan, pandaraya, at pagnanakaw: Ipinngmalaki si ating sapat na raw ung mga classroom. Iyon pala, umanbot sa apat na shift ang mga klase. May pumapasok nang mndilim pa, at may umuuwing madilim ma-pero lahat sila, naiwan sa dilim dahil hindi sapat ang oras ng pag-aarul. "Uninterrupted growth" ang ibinida ng ating sinundan sa kaniyang huling SONA. Pero nang suriin po, malaking bahagi pala nito ay galing sa remittances ng mga taong nawalan ng pag-asa sa Pilipinas. Ika nga po, "People were voting with their feet." Kung gagayahin ko ang ganitong estilo, kikilabutan akong angkinin ang tagumpay na nagmula sa pagpapalayas ng ating mga kababayan. Nang papalapit ung eleksiyon ng 2004, lampas P700 milyon ang diumano'y pinambili ng fertilizer na diangkop sa pananim, sobrang taas ng presyo, at sa maraming pagkakntaon ay hindi man lang nasilayan ng mga magsasaka. Sino kaya ang napataba ng patzbang ito? Klarong hindi pananim o magsasaka, Naalala tin po siguro ninyo ang NBN-ZTE scandal. Inimbestigahan namin ito se Senado; may nagsabing siya raw ay tinangkang suhulan. Nang usisain, ayaw namang magsalita dahil may executive privilege daw siya. Hindi rin naman maipatawag ang dating pangulo-kaye ang natirang matatanong ay ang alipores niyang akusado ng panunuhol. Natural, itinanggi niya ang paratang. Noong mga panahong iyon, maski bata, natutuhan na ang salitang "scam." Naaalala siguro ninyo: Ang Hello Garci, na sinagot lang ng "I am sorry." Ang mga tunay na bank account ng bogus na si Jose Pidal. Ang tinangkang Constitutional Assembly para habambuhay na manatili sa puwesto. Ang EO 464 na nagtangkang supilin ang katotohanan. Ang pagdeklara ng State of Emergency, para umilag sa checks and balances ng 1987 Constitution ukol sa Martial Law. Ang midnight appointments. Ang Calibrated Preemptive Response na ginamit laban sa mga nagpoprotesta. Sa wika pa lang po, mali na ito. Paano nauuna ang response? Para mo na ring sinabing nag-reply ka sa taong hindi ka naman tinext [text]. Ito po ang mga headline na araw-araw neting inalmusal bago tayo manungkulan. Pag-upo naman natin sa puwesto, sunod-sunod nating nadiskubre eng kalokohan ng ating pinalitan. Nabanggit ko na po sa mga nakaraang 80 NA: Sa NFA, pinalobo ang utang mula P12.3 billion noong 2001, patungong P176.8 billion nakaraang 80NA noong Hunyo 2010 . Sinabayan ito ng sobra-sobrang pag-angikat ng bigas na nabulok lang sa kamalig. Sa PACCOR, Isang bilyong piso para sa kape. Sa MWSS: Patong-patong na pa-bonus. Sa Laguna Lake: higit sa

Answer

4.3(305 votes)

benigno 8. aquino iii, sixth state of the nation addrem, jenigno july 27,2015 [delivered at the session hall of the house of | Question AI (2)

Joanna Dela CruzMaster · Tutor for 5 years

Answer

<p> none</p>

Explanation

<p> The question presents an excerpt from the Sixth State of the Nation Address (SONA) delivered by Benigno S. Aquino III on July 27, 2015. This address is a significant historical document, reflecting the political, social, and economic conditions of the Philippines at that time. The SONA is an annual event where the President of the Philippines reports on the state of the nation, covering not only the government's achievements but also its future plans. In this particular address, Aquino discusses various issues such as corruption, infrastructure projects, and the challenges faced by his administration. He mentions the Muntinlupa-Cavite Expressway, a project under the Public-Private Partnership program, and touches on issues of corruption and mismanagement by previous administrations. The address also reflects on the societal challenges and the government's efforts to improve the lives of Filipinos. This speech is a blend of a progress report and a political statement, typical of such addresses, and is important for understanding the political history and governance of the Philippines during Aquino's presidency.</p>

Does the answer help you? Rate for it!

You might be interested

Explore more questions

  • Would you mind to describe what is the meaning of Governor and what is the function? How does it work??? What is the relation between Speed Control and Governor??? Explain it........!See Answer05/15/2024
  • C. Whing coblumes of isieparic periods and paints deste: a4. qquad qquad qquad 2. The qume is woperned by the qquad A. Bedrainion Werld Yed cration C. Badnaturon Worid Gryanization D. Bedmiriton Lesuge Organiantion qquad 3. It is the oripinal name of badruinton. C. mixed doubles D. squads A. Baitbodore B. Paddle c. Poona D. Shutrlerork qquad 4. Teble tennis is became an Olymple sports in _, with slngles and doubles competition for men and wormen. A. 1980 B. 1976 C. 1974 qquad 5. When the Brtwich army was lintroduced Poona in England? A. 1860 B. 1870 C. 1880 D. 1890 qquad 6. What is the height of the post used in badminton? A. 1.50 B. 1.55 C. 1.60 D. 1.65 qquad 7. What is the other name of shuttleco*ck? A. Bird B. Board C. Feathers D. Fly qquad 3. This is a part of the racket which is interided to be gripped by the player? A. Area. B. Handle C. Head D. Shaft qquad 9. Whach is the exact measure of the playing court for singles? A. 13.4 xx4.2 C_(2)13.4 xx6.0 B. 13.4 xx5.2 D. 13.4 xx6.1 10. It is made of a fine cord of dark color. A. Net B. Post C. Racket D. qquad Shuttleco*ck qquad 11. The stroke used to put the shuttleco*ck into play and start of a rally. qquad A. Pauli B . Let C. Match D. Serve A. Pault 12. qquad A. Prult B . Let C. Match ing play? 13. What is the total point to declare a winner? A. 18 B. 20 C. 21 D. 25 qquad 14. Which of the following terms is used in badminton to a good serve that the opponent was not able to hit? A. Ace B. Bird C. Match D. Setting 15. What do you call the shot with the stroke below the head about waist-level qquad and the shuttie traveling up? A. Clear B. Drop C. Lob D. Service HEALTH qquad 1. To how many servings daily of food from the meat, poultry, dry beans, eggs and group that is needed by an adolescent? A. 1 to 2 servings C. 3 servings B. B. 2 to 3 servings = D. 3 to 5 servingsSee Answer05/15/2024
  • Slurping your soup loudly is NOT considered 1 point rude in what country? South Korea France JapanSee Answer05/15/2024
  • Janet gave all her ◻ to her mother so that she could pay for her fathers burial. (SAVE) A ◻ sound came from the cellar. (METAL) Mr Conwell was ◻ and ended the conversation after only 5 minutes, (PATIENT) The Palece has put out a ◻ after the story broke, (DENY) My sister can sometimes be very ◻ , so just do what she says. (PERBUADE) I'm very worried about the ◻ for some students. They just don't seem to care about their education, (RESPONSIBLE) It was an ◻ Journey. We experienced a lot of problems but were able to cope with all of them. (EVENT) There are a lot of politicians who enjoy ◻ and always want to be in the media, (PUBLIC) The ◻ referee saw the foul and sent the player off. (OBSERVE) My mother suffers from ◻ panic attacks. (PERIOD) The police have ◻ their efforts in finding the suspect. (INTENSE) ◻ were handed out to promote the opening of the new cinema (FLY).See Answer05/15/2024
  • Refers to uncontrollable factors that can affect the process of conducting the study, specifically on the part of the methodology and results Methodological limitations can include the following: required number of participants sufficiency of references to support claims data collection measurement technique limitations Limitation technique limitations Personal limitations include the following: language barriers time constraints financial or budgetary limitationsSee Answer05/15/2024
benigno 8. aquino iii, sixth state of the nation addrem, jenigno july 27,2015 [delivered at the session hall of the house of | Question AI (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Foster Heidenreich CPA

Last Updated:

Views: 5257

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Foster Heidenreich CPA

Birthday: 1995-01-14

Address: 55021 Usha Garden, North Larisa, DE 19209

Phone: +6812240846623

Job: Corporate Healthcare Strategist

Hobby: Singing, Listening to music, Rafting, LARPing, Gardening, Quilting, Rappelling

Introduction: My name is Foster Heidenreich CPA, I am a delightful, quaint, glorious, quaint, faithful, enchanting, fine person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.